Wednesday, October 16, 2019   
 Search   
 
Aquabox1.gif
 členství v asociacích    
člen Asociace čistírenských expertů   člen České společnosti pro jakost
   
  
 o společnosti    
Společnost AQUABOX byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce 2000. Naší filozofií je komplexní dodávka "v krabičce" dle zadaných vstupů a požadovaných výstupů s důrazem na požadavky a možnosti investora. Pojmem "v krabičce" myslíme nejen kusovou dodávku nebo technologický celek, ale i rozsah poskytovaných služeb.

   Naše technologické dodávky se snažíme řešit komplexně od projektu technologické části přes dodávku, montáž, uvedení do provozu až po vlastní provozování, protože rozdělení těchto činností mezi více dodavatelů přináší investorům pouze problémy.

V oblasti dodávek technologických komponentů a celků nabízíme:

fyzikálně - chemické čištění průmyslových odpadních vod

úprava vstupní a technologické vody pro průmysl a energetiku

biologické čištění splaškových a průmyslových odpadních vod

řešení hygienického ošetření odpadních kalů z biologických čistíren odpadních vod určených k recyklaci (aplikace na zemědělské půdy) metodou termofilní aerobní stabilizace (TAS)

mechanické čištění odpadních a dešťových vod (strojně stíraná česla, lapáky písku, rotační síto, česlicový koš s mechanickým vyklízením atd.)

komponenty pro splaškovou a dešťovou kanalizaci (odlučovače ropných látek nové generace, čerpací stanice, regulátory průtoku, vystrojení dešťových nádrží atd.)

V oblasti služeb Vám nabízíme spolupráci v těchto oborech:

provozování čistíren odpadních vod, úpraven vod, vodovodů a kanalizací

provozování a sledování zařízení během zkušebního provozu včetně vypracování závěrečné vyhodnocovací zprávy

vzorkování odpadních vod dle zákona 58/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro určení úplat za vypouštěné znečištění

ekologický outsourcing – vedení a zabezpečování veškeré agendy, týkající se životního prostředí (odpadní vody, ovzduší, odpady, obaly, nebezpečné látky)

školení, konzultace a vedení evidence při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky dle zákona 157/1998 Sb., § 2 odst.8 písm. a - o

poradenství v oboru odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a zákona o obalech

návrh nových chemicko - technologických postupů čištění a úpravy vody pro stávající zařízení (např. při změně technologie výroby)

vypracování provozního řádu a zaškolování obsluhy

konzultační a poradenská činnost v oblasti čištění a úpravy vody

  V případě Vašeho zájmu Vám vypracujeme nabídku na řešení konkrétního projektu.

   
 Print   
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation